Glossari

A partir de diverses fonts hem elaborat el següent glossari de termes relacionats amb el món de l’edició i els fotollibres. Es tracta d’un treball en curs i per tant pot contenir errors, imprecisions i omissions. Agraïm tota contribució, observació o correcció que pugueu aportar!

Apaïsat: Format horitzontal en el qual l’amplària és més gran que l’altura. (Landscape)

Autopublicació: Procés de producció d’una publicació en el qual el propi autor participa activament en tot o gairebé tot el cicle d’elaboració de la mateixa sense mediació de la indústria editorial tradicional. (Self-publishing)

Barbes: Vores d’una publicació no tallats o sense tallar. (Deckle edge)

Bloc: Plecs cosits i plegats que estan tallats i que no tenen coberta. (Text block)

BookJockey: Format experimental i sense estructura definida pensat per mostrar i compartir en públic una selecció de llibres. És similar, salvant les distàncies, a una sessió DiscJockey.

CMYK: Abreviatura anglesa per referir-se a la quadricromia. Les sigles corresponen a Cyan, Magenta, Yellow i Key.

Coberta: Part exterior davantera que cobreix els plecs d’un llibre i que sol reproduir les dades de la portada. (Cover)

Desplegable: Fulla de grans dimensions que s’inclou plegada en una publicació. (Fold out)

Disseny editorial: Branca del disseny gràfic dedicada a la maquetació i composició de publicacions.

Doble pàgina: Dues pàgines enfrontades en una publicació. (Double spread)

Edició: Preparació d’un llibre per ser publicat, cuidant de la seva forma i el seu contingut. (Publishing)

Edició: Conjunt d’exemplars d’una publicació impresos a partir de les mateixes planxes. (Edition)

Edició limitada: Tiratge restringit a un determinat nombre de còpies, sovint numerades i signades per l’autor. (Limited edition)

Encartament: Quadern que s’intercala entre les pàgines d’una publicació. (Insert)

Enquadernació: Acció de cosir, pegar, engrapar o fixar diversos plecs i posar-los cobertes. (Binding)

Enquadernació a cavallet: Mètode d’enquadernació en el qual les fulles s’uneixen formant quaderns que s’engrapen o cusen en el llom format pel plec central. (Saddle stitch binding)

Enquadernació amb cosit copte: Tipus d’enquadernació en el qual els quaderns s’uneixen mitjançant un cosit a la vista amb forma de cadeneta o espiga. (Coptic binding)

Enquadernació cartoné o de tapa dura: Tipus d’enquadernació en la qual el llibre, cosit o encolat, està folrat amb una coberta rígida de cartró, pegada al llom. (Case binding)

Enquadernació en rústica o de tapa tova: Tipus d’enquadernació en la qual el llibre, cosit o encolat, està folrat amb una coberta de paper o de cartró, generalment fort encara que no necessàriament rígida, i pegada al llom. (Paperback binding)

Enquadernació en espiral: Mètode d’enquadernació que empra un espiral de filferro o de plàstic continu passat per forats perforats en les fulles d’un llibre en el costat del llom. (Spiral binding)

Enquadernació engrapada: Mètode d’enquadernació que usa grapes o subjeccions metàl·liques en la unió dels folis. (Saddle stitch binding)

Estoig: Capsa habitualment de cartró d’alta qualitat per guardar i protegir una o més publicacions, deixant el llom al descobert. Les edicions especials de llibres es presenten sovint en estoigs. (Slipcase)

Fanzine: Publicació de tiratge curt, no comercial i de poca difusió produïda per afeccionats. (Fanzine)

Flexografia: Tècnica d’impressió en relleu, ja que les zones impreses de la forma estan realçades respecte de les zones no impreses. La planxa és generalment de fotopolímer que, per ser un material molt flexible, és capaç d’adaptar-se a una quantitat de suports d’impressió molt variats. (Flexography)

Fotogravat: Qualsevol dels diversos processos per produir planxes d’impressió per mitjà de mètodes fotogràfics. (Photogravure)

Fotollibre: Unitat narrativa autònoma conformada per una seqüència d’imatges (i, en ocasions, altres elements narratius) que, habitualment, ha de ser llegida de forma lineal. (Photobook)

Full: En una publicació, cadascuna de les parts iguals que resulten en doblegar el paper per formar un plec. (Leaf)

Fulls de respecte o cortesia: Fulls en blanc que es col·loquen al principi i al final d’un llibre. (Flyleaf)

Guany de punt: Fenomen pel qual els punts d’una trama s’imprimeixen majors del que es pretenia, la qual cosa causa un enfosquiment del reproduït. (Dot gain)

Gofrat: Tècnica d’estampat en sec que s’usa principalment per gravar en relleu o en buit motius sobre les cobertes d’una publicació. (Emboss)

Guardes: Fulls enganxats en les cobertes interiors, que uneixen el bloc del llibre a les cobertes. Serveixen per protegir l’interior de l’enquadernació.

Guillotina: Màquina que talla el paper després de ser imprès i plegat per deixar-ho en la seva grandària final. (Trimmer)

Gramatge: Pes del paper expressat en grams per metre quadrat. Habitualment, a major gramatge, més qualitat. (Weight)

Impressió sota demanda: Metodologia de publicació en la qual es produeix un nombre determinat de còpies en el moment de rebre una comanda. (Print on demand)

Impressió digital: Tècnica d’impressió que consisteix en la impressió directa d’un arxiu digital a paper. (Digital printing)

Impressió en quadricromia: Mètode d’impressió que usa negre, magenta, cian i groc per simular imatges a tot color. (Four-colour printing)

Impressió offset: Mètode d’impressió que consisteix a aplicar una tinta, generalment oliosa, sobre una planxa metàl·lica. Constitueix un procés similar al de la litografia, però a diferència d’aquesta la imatge es transfereix a la superfície a imprimir no de forma directa, sinó a través un cilindre cobert en la seva superfície per un material flexible, generalment cautxú o silicona, que rep la imatge per transferir-la, per pressió, al paper. (Offset printing)

ISBN: Nombre de 13 xifres que identifica d’una manera única a cada llibre publicat al món. Les sigles corresponen a International Standard Book Number.

Laminatge: Acabat que es dóna a una impressió per protegir-la, cobrint-la d’una capa transparent. (Lamination)

Llibre d’artista: Llibre ideat i treballat com una obra d’art original, ja sigui única o d’edició molt limitada i numerada. El llibre es converteix en un suport més, i pot estar format per anotacions, pintures, anotacions personals, fotografies, retallades, objectes, etc. (Artist book)

Llibre electrònic: Publicació en format digital. (E-book)

Llibre intons: Llibre que conserva tancats els seus plecs. Les seves pàgines han de ser dividides manualment mitjançant l’ús d’un ganivet. (Uncut book)

Litografia: Mètode d’impressió, avui gairebé en desús, en el qual s’usa una pedra calcària polida sobre la qual es dibuixa la imatge a imprimir amb una matèria grassa, bé sigui mitjançant llapis o pinzell. Aquest procés es basa en la incompatibilitat de l’oli i l’aigua. Una vegada la pedra està humitejada, la tinta d’impressió solament queda retinguda a les zones dibuixades prèviament. (Lithography)

Llom: Part de la coberta que cobreix el cosit o pegat dels plecs d’una publicació. (Spine)

Maculatura: Plec mal imprès.

Mantilla: En litografia offset, superfície de cautxú, goma o material similar que rep la imatge d’una planxa per traspassar-la al paper que es va a imprimir. (Blanket)

Maqueta: Mostra d’una publicació que es fa a mà per ensenyar com quedarà el producte final. (Dummy)

Maquetació: És un etapa del disseny editorial que consisteix a organitzar en un espai, continguts escrits, visuals i en alguns casos audiovisuals (multimèdia) en mitjans impresos i electrònics. (Layout)

Marques de tall: Petites marques que serveixen per ajustar la guillotina i tallar les peces a la seva mida final. (Trim marks)

Marge: Espai en blanc en cadascun dels quatre costats d’una pàgina impresa. (Margin)

Marge interior: En una publicació de dues o més fulles, marge que existeix entre el text o imatges i el punt on es plega el paper. (Gutter)

Pàgina: Cadascun dels dos costats d’un full. (Page)

Paper vegetal o ceba: Paper translúcid fet de fibres vegetals que s’usa per protegir material gràfic original. (Tracing paper)

Paper estucat: Paper que en la seva fabricació ha rebut una capa externa d’un compost inorgànic per millorar el seu acabat donant-li major suavitat i blancor. (Coated paper)

Planxa: Làmina prima de metall, plàstic o un altre material que serveix de portadora d’una imatge en el procés d’impressió. (Plate)

Plegat en acordió: Tipus de plegat en el qual el paper té dos o més plecs que van alternant la seva adreça de plegat, com si es tractés d’un acordió. (Leporello, Concertina)

Plegat en finestra: Tipus de plegat en el qual el paper té dos plecs que tanquen tots dos cap a l’interior, com si es tractés d’una doble finestra. (Gate fold)

Plegadera: Eina de fusta, os o plàstic plana i lleugerament afilada que s’usa per plegar paper. (Bonefolder)

Plec: Conjunt de pàgines que s’imprimeixen en un mateix full amb una mateixa planxa per després plegar-se i tallar-se. (Signature)

Preimpressió: Totes les operacions implicades en la preparació i processament dels materials una vegada dissenyats perquè sigui possible imprimir-los. Dit d’una altra manera: l’etapa posterior al disseny i prèvia a la impressió mateixa. (Prepress)

Quadern: Plec una vegada doblegat i tallat, per formar una espècie de petit llibre.

Quadricomia: Els quatre colors estàndard de la impressió offset: cian, magenta, groc i negre. (Four-color process)

Retractilat: Pel·lícula de polietilè o cel·lofana segellada usada per a protegir publicacions. (Shrink wrap)

Rotogravat: Tècnica d’impressió en la qual les imatges són transferides al paper a partir d’una superfície les depressions de la qual contenen tinta. A diferència del gravat tipogràfic, en el qual la impressió es realitza a partir d’una superfície plana les línies entintades de la qual estan en relleu. (Rotogravure)

Sang: Àrea d’impressió que s’estén més enllà de la vora de tall d’una pàgina. (Bleed)

Sobrecoberta: Embolcall de paper, cartolina o un altre material similar que cobreix la portada i la contraportada d’un llibre. (Dust jacket, book jacket, dust wrapper, dust cover)

Solapa: Prolongació lateral de la coberta o sobrecoberta que es plega cap endins. (Flap)

Tiratge: Nombre d’exemplars que consta l’edició d’una publicació. (Print run)

Trama: Textures de punts que s’usen per a simular diversos colors i tons variant la seua dispersió o el seu grossor. (Screen)

Vernís: Cobertura líquida utilitzada per segellar una imatge. Alguns vernissos poden contenir additius per crear acabats brillants o mats. (Varnish)

Vernís a registre: Aplicació d’un vernís a zones concretes d’un full, com per exemple, una fotografia. (Spot varnish)

Aquest glossari ha estat elaborat a partir de la informació disponible en The PhotoBook, Wikipedia i Glosario gráfico, entre altres fonts.