Satoshi Machiguchi: Satoshi Machiguchi 1000

satoshimachiguchi1000

1000Bunko – BCCKS
2013
ISBN: 978-499068481

Satoshi Machiguchi
1000Bunko – BCCKS

Sesión: PCB#14
Tema de la sesión: Micro